Anbragte børn fakta


Der var 11.010 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet, i 3. kvartal af 2016.

Forebyggende foranstaltninger og anbringelse

Mens andelen af anbragte børn har været nogenlunde konstant siden 1980’erne, blev andelen af børn, der modtog forebyggende foranstaltninger øget markant igennem 1990’erne og er i dag lidt større end andelen af anbragte.

Flere i familiepleje

Siden 1980’erne er familiepleje blevet en stadig mere brugt anbringelsesform. I dag er 6 ud af 10 anbragte i familiepleje.

Brugen af socialpædagogisk opholdssted øgedes frem til ca. 2006, men har siden været aftagende.

Døgninstitutioner og især kost-/efterskoler er igennem perioden blevet mindre benyttet som anbringelsessteder.

Anbringelsesreformen fra 2006 satte fokus på familie og netværk, hvilket har afspejlet sig i flere anbringelser i familiepleje og tilsvarende færre under institutionelle former.

Alder og anbringelsesform

Langt de fleste små og mindreårige anbragte børn er blevet anbragt i famliepleje. Men jo ældre børn er ved en anbringelse, desto flere bliver anbragt i en anden anbringelsesform, fx døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder eller kostskoler.

Kommunale forskelle 

Der er forskel på andelen af anbragte børn i de enkelte kommuner. Andelen svinger fra 0,3 pct. til 3,0 pct. Landsgennemsnittet er lige under 1 pct.

Forskellene afspejler de kommunale forskelle i koncentrationen af borgere og familier med sociale problemer og udsathed.

Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
12 Videoer om børns rettigheder –

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.