Forretningsbetingelser


Børn som våben‘s forretningsbetingelser gælder for alle ydelser og rådgivning.

1. Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos os er underlagt tavshedspligt.

  • Eksternt gælder der således fuld fortrolighed.
  • Internt i selskabet sker vidensdeling på tværs af medarbejdere og faggrupper med det formål, at målrette de individuelle ydelser mod den enkelte kundes konkrete situation, så kunden sikres den rette og nødvendige hjælp.

Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

2. Elektronisk håndtering

Vi arbejder med elektroniske sagshåndtering, hvorfor kunders henvendelser og sagsakter opbevares elektronisk på kundens individuelle sag. Evt. originale dokumenter vil blive scannet og returneret til kunden straks og senest i forbindelse med opgavens afslutning. Vores egne sagsakter arkiveres i mindst 5 år efter kundeforholdets afbrydelse.

3. Typer af hjælp – rådgivning

Vi rådgiver i henhold til de psykolog etiske principper.

En forudsætning for køb af vores rådgivning er, at kunden registrerer sig som kunde – med afgivelse af de for os nødvendige oplysninger – samt at kunden har tilstrækkeligt med klip på sit klippekort til at dække omkostninger forbundet med vores rådgivning, som ikke bookes i vores online kalender.

Vi definerer den individuelle opgave i løbende samarbejde med kunden, herunder opgavens karakter og omfanget af vores rådgivning. En opgave kan omfatte en eller flere ydelser for den samme kunde eller for flere kunder.

Vores ydelser og rådgivning målrettes til den individuelle kunde og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forudgående accept. Vi er således alene ansvarlige over for den enkelte kunde i forhold til den konkret ydede rådgivning. Dermed får den individuelle kunde alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang, dvs. til det formål som nødvendiggjorde udarbejdelsen.

Telefonisk rådgivning afholdes som telefonmøder, hvor vi ringer kunden op på ydelsens starttidspunkt, med mindre der indgås anden konkret aftale herom.

Rådgivning, der bookes som videomøder, afholdes som videokonference over Skype. 

Det er kundens ansvar at:

Ved aftaler om, at vi tager kontakt til kunden: at stå til rådighed for vores henvendelse på den anmodede måde, herunder på det valgte kontaktnummer, på den bookede ydelses begyndelsestidspunkt
 og at have adgang til den valgte kontaktform, herunder nødvendigt hardware og software.


4. Priser

Vores mål er at yde professionel hjælp og rådgivning – ved vore børnesagkyndige psykologer – af høj faglig standard.

Det er til priser, som de fleste har råd til: DKK 975 pr. time med moms. Du kan booke i vores online kalenderen.


5. Afregning

Hjælp, som er booket i vores onlinekalender, afregnes for den valgte tidsperiode.

Hjælp, som ikke er booket i online kalenderen, afregnes per påbegyndt 15. minut. Møder ude af huset afregnes fra konsulenten forlader Børn som Våbens adresse eller hvor vedkommende end måtte opholde sig (hvad der end er nærmest det med kunden aftalte mødested) til konsulenten returnerer til Børn som Våbens adresse eller næste opholdssted (hvad der end er nærmest det med kunden aftalte mødested).

Omkostninger, som ikke er en direkte ydelse, afregnes til nærmeste hele klip.

6. Betaling

DankortDu bestemmer hvordan, hvornår, hvor meget vi skal hjælpe dig.

Hvis du ønsker det, så anslår vi gerne den forventede betalings størrelse for en konkret opgave.

Al hjælp Reserveres/forudbetales: Hjælp og rådgivning, som bookes i online kalenderen, reserveres straks og afregnes når rådgivningen har fundet sted, ved betaling med Dankort, Overførsel eller Mobilpay.

Ønsker du at betale ved at overføre direkte fra din bank vores kan du bruge: Spar Nord – reg. nr. 8122 konto nr. 4562367166 eller bruge MobilPay til telefon nr. 42325201.

Alle andre ydelser afregnes via klip på et af kunden købt klippekort.

Klippekort – du køber et klippekort i vores online kalender. Herefter forbruges der et klip hver gang der ydes hjælp – der afregnes 1 klip pr. påbegyndt 15. minut.

Reservering af beløb for ydelser er en forudsætning for vores lave priser. Arbejde udføres derfor kun, hvis der er nok klip på et klippekort til at dække forventede omkostninger forbundet med opgaven.

Vi trækker aldrig rådgivningsbeløbet på dit klippekort før, rådgivningen har fundet sted.

Vi opererer med en minimumsgrænse på 1 klip, som en forudsætning for at kunne yde hjælp. Hvis en kunde har færre klip på klippekortet end det, vil hjælpen som udgangspunkt først blive udbudt når et nyt klippekort er købt.

 

Du kan benytte vores konto i Spar Nord Bank A/S, Reg. nr. 8122 konto nr. 45 62 36 71 66.        NB. HUSK venligst altid reference – navn mv.

 

 

Du kan bruge telefon nr. 42 32 52 01.        HUSK altid reference – navn mv.

 

7. Betalingens omfang

Vi tager os betalt for den fulde tid, som vi bruger på en kunde. Bl.a. læser og gemmer vi alt materiale, som kunden vælger at sende til os ligesom alle e-mails fra kunden læses, besvares og gemmes. Det er ud fra forudsætningen om, at vores kunder henvender sig og/eller orienterer os af en årsag, samt at kunden selv styrer omfanget af henvendelser samt fremsendte dokumenter.

8. Refusion

Ikke forbrugte klip på et klippekort refunderes efter anmodning i op til 2 år efter købsdatoen.

Der ydes ikke refusion for allerede afholdt hjælp – rådgivning.

9. Hjælp til booking i online kalenderen:

Skulle der mod forventning opstå et behov for at aflyse hjælp, som er booket i vores onlinekalender på “Børn som Våben”, kan det ske omkostningsfrit frem til 24 timer før den pågældende ydelses påregnede starttidspunkt. Refusion sker alene ved aflysning før dette tidspunkt.

10. Hjælp i form af telefon- eller videokonference:

Vores medarbejder står til rådighed i det bookede format og på det bookede tidspunkt. Kan kunden ikke kontaktes indenfor 15 minutter (set fra den bookede ydelses starttidspunkt), vil den fulde ydelse anses som aflyst med en deraf følgende mistet ret til refusion.

I de tilfælde, hvor der etableres kontakt indenfor de anførte 15 minutter – men senere end ydelsens starttidspunkt – så anses den del af ydelsens tidsperiode, som er forløbet indtil kontakt opnås, som aflyst med en deraf følgende mistet ret til refusion. I sidstnævnte tilfælde betaler kunden for den fulde periode, men beholder retten til ydelsen fra det tidspunkt, hvor vi har fået kontakt med kunden, til ydelsestiden udløber.

11. Ved aftaler om, at vi tager kontakt til kunden på anden måde:

Vores medarbejder tage kontakt til kunden i det aftalte format, på det aftalte tidspunkt. Efter 3 forgæves forsøg på kontakt i nær tilknytning til det aftalte kontakttidspunkt, anses aftalen som opfyldt fra vores side.

Et ulejlighedsgebyr på 1 klip pålægges.

12. Opgavens afslutning

Vi fuldfører vores arbejde til dets naturlige afslutning med mindre kunden anmoder om at sagen afsluttes og eventuelt overskydende klip refunderes.

Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi skulle finde at vi ikke længere kan tage ansvaret for den konkrete sag, eller hvis vi skulle komme til den konklusion, at det er i kundens interesse, at vores samarbejde ophører.

13. Ansvar

Vi er ansvarlig for vores ydelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ydelser anses i den forbindelse for udøvet fra vores hovedkontor, uanset hvor en opgave faktisk udøves.

Ansvarsbegrænsninger:

  • Kunden kan kun rejse krav mod selskabet og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder
  • Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og image samt bøder eller tilsvarende (“punitive damages”)
  • Ansvaret omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af eller den fulde opgave til, eller som kunden har antaget efter vores anvisning.

Vi er forsikret ved Top Danmark – Ansvars- og Arbejdsskade mv.

14. Klager

Hvis kunden mod forventning ikke skulle være tilfreds med vores bistand eller betalingsopkrævningens omfang, henvises kunden til at tage kontakt til “Børn som Våben”, som sikrer at klagen behandles med den nødvendige alvor og respekt.

Vi tager klager meget alvorligt, da vores mål er at hjælpe vores kunder så optimalt som muligt.

Lovvalg og værneting – enhver tvist mellem en kunde og Børn som våben skal løses i overensstemmelse med udgangspunkt i de psykolog etiske retningslinjer og deraf afledte klage instanser.

15. Ophavsret / Rettigheder – Copyright ©

Generelt må du ikke på nogen måde referer eller benytte os til underbygning – referencepunkt af diverse materialer så som en artikel, en blog, en bog eller lignende med mindre vi i Børn Som Våben skriftligt har givet vores tilsagn.

Kopiering m.v.

Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på Børn Som Våbens website stilles til rådighed for visning/læsning.

Du må gerne printe enkelte kopier til private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer.

En virksomhed må således ikke printe artikler m.v., heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.

Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig aftale med Børn som Våben.

Links

Du må gerne henvise til vores hjemmeside – www.BørnsomVåben.dk – med tydelig kildeangivelse. Der må ikke linkes på en måde, så Børn Som Våbens website kommer til at se ud, som om den er en del af en anden hjemmeside, medmindre du har indgået aftale med os.

Overtrædelser medfører krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

Børn Som Våben er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som Børn Som Våben linker til.

16. Lovvalg og værneting

Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor Sælger har værneting eller Sø- og Handelsretten efter Sælgers eget valg.


Har du spørgmål – kontakt os venligst!