Hvor blev barnet af?


Forældrefremmedgørelse

Som stedforælder er vi ind imellem vidne til konflikter mellem forældrene til vores stedbørn – nogle gange deltager vi endda selv i dem.
Det kan være en stor udfordring at agere i det sammenbragte og vide, hvordan vi som forældre og stedforældre bedst skærmer børnene for de voksnes konflikter, selvom vi gør det bedste vi kan.
Alligevel sker det desværre, at børnene kommer i klemme imellem forældrenes uenigheder, og alt for ofte ender forældrenes konflikter med forældrefremmedgørelse af den ene forælder.

I “Børn som Våben” arbejder vi for at undgå forældrefremmedgørelse og tilbyder psykologisk rådgivning og advokat bistand (gennem samarbejde). Vi giver her gode råd til, hvordan vi kan hjælpe børn, der står i en konfliktfyldt situation.

Af: Børn som Våben’s Chefpsykolog Lotte Nichols

Fænomenet forældrefremmedgørelse kendetegnes ved, at

  • en forælder forsøger at vende barnet mod den anden forælder gennem en vedvarende negativ påvirkning.
  • Det kan være i ord, handling eller ved at sprede dårlig stemning i forælderens tilstedeværelse.
  • Forældrefremmedgørelse kan finde sted både bevidst og ubevidst ligesom det kan variere fra små anklager til omfattende og meget alvorlige anklager.

Som forælder kan alle komme til at sige noget uhensigtsmæssigt om barnets anden forælder. I langt de fleste familier er forældrefremmedgørelse således noget, der sker, men som vi får rettet med barnet og derfor ikke skader barnet på samme måde som forældrefremmedgørelse. Det fæstner sig derfor heller ikke i barnet som en egentlig erfaring eller noget, barnet behøver at tage stilling til. I nogen familier er denne form for samtale dog mere udpræget. Her har barnet brug for at få italesat, at det ikke er dets ansvar og at emnet er noget, barnet ikke bør tage stilling til. Barnet er alene ansvarligt for den relation, det har med den enkelte forælder – ikke forældrenes eventuelle uoverensstemmelser – heller ikke selvom det begrundes i uenighed omkring barnet. Det er vigtigt at få italesat overfor barnet.

Et barn, der jævnligt kommer i kontakt med en forælders negative holdning til eller beskyldninger mod den anden forælder, vil ofte føle sig som en del af konflikten og befinde sig i et dilemma.

Barnet kan få oplevelsen af, at være illoyal overfor den forælder, der omtales negativt. Problematikken er af stor betydning for barnet, fordi det som noget naturligt elsker begge sine forældre upåagtet deres eventuelle fejl og mangler (og ja, den perfekte forælder er en illusion).

Barnet vil have meget vanskeligt ved at skulle navigere i ”hvem har ret” og ”hvad siger det om mig”. Da barnet er et produkt af begge sine forældre vil negative kommentarer om en forælder i barnets verden derfor blive til: ”hvis min forælder er dum, er jeg så også?”. Af samme årsag skal barnet skærmes fra denne situation.

Når barnet udsættes for fremmedgørende adfærd fra en forælder kan man som den fremmedgjorte forælder føle sig afmægtig overfor fremmedgørelsen. I den forbindelse er det er væsentligt at tænke tilbage på samlivet. Stod det mon på allerede den gang? Det må nemlig ofte konstateres, at forældrefremmedgørelsen også er foregået før samlivets ophør. Er det tilfældet er det vigtigt at forstå, at det da allerede kan have haft konsekvenser for barnet. Det kan f.eks. komme til udtryk ved

  • at barnet nu opfatter den ene forælder som stærkere end den anden, hvorfor barnet oplever et behov for at beskytte den “svage” forælder
  • at barnet fremsætter påstande fra en forælder ved eksempelvis ”Mor/far siger, du ikke vil betale for….”. En kommentar, som viser fremmedgørelse, fordi det ikke er barnets behov at blive involveret i pengespørgsmål, Det er et voksenanliggende, som alene vedrører forældrenes indbyrdes forhold.
Forældre i KRIG

Fremmedgørelse

Uanset hvornår man oplever fremmedgørende adfærd er det afgørende for barnet, at det bliver friholdt for konflikten.

Det betyder, at barnet skal skærmes fra yderligere involvering, og igangværende opfattelse rettes. Det kan f.eks. ske ved at man siger: ”Ja, nu bliver du bekymret. Det er ok, men det ordner vi voksne”. På den måde kan barnet mærke trygheden i, at såvel mindst én af dets forældre ”har styr på det” selv om det ikke er barnets ansvar at tænke på om der f.eks. er råd til barnet. Sådan skal alle uhensigtsmæssige spørgsmål/anklager fra et fremmedgjort barn besvares. Barnet bliver derigennem trygt, fordi det er blevet set på sine følelser og fordi den voksne tager ansvaret væk fra barnet.

Desværre kommer den fremmedgjorte ofte til at retfærdiggøre sig i forhold til den anden forælders negative kommentarer/anklager (typisk med lange forklaringer). Det skal man ikke.

Det afgørende er ikke at forsvare sig, men at forsikre barnet om, at det ikke er barnets ansvar. Frygt i den forbindelse ikke, at en manglende retfærdiggørelse overfor barnet betyder, at barnet er overladt til at stole på den fremmedgørende forælders udlægning af virkeligheden. Det sker rent faktisk meget sjældent.

At fjerne barnets frygt er meget mere effektivt – og ikke mindst meget mere befordrende for både barnets trivsel og dets sikring af relationen med den fremmedgjorte forælder. Derigennem bliver barnet trygt. Måske skal barnet efterprøve holdningen nogle gange før det falder helt til ro, men faktisk betyder det at friholde barnet, at man netop ikke kommer til at præge barnet med voksenbekymringer.

Barnet vil over tid, med hjælp, lære at sige fra overfor forsøg på fremmedgørelse. Barnet gives et frirum, hvor det får lov til at mærke sig selv (kontra den fremmedgørende forældres følelser). Det er en vigtig komponent i, at barnet opnår egen integritet – og bliver i stand til at frigøre sig fra forældrefremmedgørelsen og lige så vigtigt ønsket om at begge forældre er i deres liv.

Årsagen til fremmedgørelse er ikke særlig vigtig i forhold til den betydning, det har for et barn. Brug derfor ikke krudt på at analysere årsagen, men hold i stedet al dit fokus på at friholde dit barn! 

Det arbejder vi for hver dag i “Børn som Våben”

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.