Psykologer


Psykolog

Lotte Nichols

Lotte Nichols – Chef Psykolog

Profil:

Lotte har igennem en årrække arbejdet med retspsykiatrien og har herigennem oparbejdet forståelsen for hvornår noget ligger udenfor normal spekteret og hvornår adfærd kan antages at være årsagsforklaret i omstændigheder/relationer.

Arbejdet har været centreret omkring kriminelt afvigende sædelighedsforbrydere i et sikret miljø.  Lotte har indgående kendskab til krænkende adfærd samt signaler på mennesker, der har været udsat for overgreb.

Lotte har en Bacholor of Science in psychology fra England og cand.psych fra Århus.

I terapeutisk sammenhæng har Lotte arbejdet med akut klienter og længerevarende behandling, fortrinsvis fokuseret på familiedynamikker.

Lotte’s tilgang er psykodynamisk med fokus på relationer mennesker imellem samt tilknytnings relationer.

I forhold til undersøgelser på familieområdet har Lotte fortrinsvist arbejdet med Forældrekompetenceundersøgelser, hvor fokus var rettet imod både udredning af vanskeligheder/ressourcer og vigtigst udviklingsmuligheder. Dette arbejde har givet stor indsigt i hvordan især kommunerne håndterer vanskelige sager.

I 2013 kontaktes Lotte vedrørende en ekstrem sag af forældrefremmedgørelse (prægning af barn) og i et aktivt interagerende samarbejde udvikles et konkret sprog til anvendelse for børn i disse alvorlige situationer. Dette sprog har et fagligt udspring og har vist sig overordentligt effektivt i forhold til at friholde selv meget prægede børn. Sproget har blandt andet et udspring fra Øvreeides tilgang omkring autentiske relationer. Særligt for denne anvendelse er det at sproget anvendes direkte af forælderen, sådan at det er forælderen der genskaber en positiv og hensigtsmæssig relation med barnet. Sproget kan ikke anvendes til at mod-præge barnet med.

I Hvert 3. barn har Lotte beskæftiget sig med rådgivning af skilsmisse forældre i vanskelige situationer hvor der var bekymring for deres barns trivsel, denne opgave fortsætte lotte nu i Børn som våben”.

Lotte har opnået stor indsigt i Statsforvaltningens og retternes syn på sagerne. Det indgår aktivt i rådgivningen af hvordan en sag kan skabes med gode resultater for børnene – og dermed forældrene.

Pr. den 1. juli 2015 er Lotte Nichols nu beskikket som børnedommer ved byretterne – stort tillykke med det!

“Børn som våben” tilbyder deltagelse i forbindelse med mødeaktivitet fortrinsvis i forhold til kommunale møder, idet klienten bedst repræsenteres i Statsforvaltningen og retterne af en advokat.

Telefon: 72 14 55 00
Mail:  Lotte@BSVApS.dk

 Familieterapeut:

Psykoterapeut

Helene Ejsing, Psykoterapeut

Profil:

Interessen for det intrapersonelle og det menneskelige samspils kvalitet ud fra dette, har altid haft stort fokus i Helenes arbejde.

Helene er uddannet sygeplejerske, hun har erfaring fra det somatiske og psykiatriske felt. Helens interesse for det psykosomatiske og interaktioner mellem mennesker skabte interesse og motivation for en mere terapeutisk tilgang i arbejdet.

I 2005 blev Helene uddannet individuel, par-, og familieterapeut. Familiearbejdet har haft Helens største interesse, med fokus på børnenes trivsel og udviklingsmuligheder i samarbejde med forældrene.

Helens erfaring er at forældreskabets stil  og forældrenes evne til samarbejde er afgørende for børnenes udvikling og trivsel.

Helene er optaget af, at det er afgørende for familiens samlede trivsel og afgørende for at barnet kan profitere af støtteforanstaltninger, at der kan opnås  dialog med forældre, der har udfordringer i form af følelsesmæssige vanskeligheder og mentaliseringsvanskeligheder og at forældrene får mulighed for at erkende vanskelighederne. Helenes erfaringer er bygget på mange års faglighed, hvor det sygeplejemæssige forenet med familiebehandling, forældrekompetence undersøgelsesarbejde giver Helene en bred vifte af muligheder for at tilbyde kompetenceudvikling.

Helenes grunduddannelse er oplevelsesorienteret psykoterapi, men jeg arbejder også med eksistentiel terapi og kognitiv terapi i undersøgelsesarbejdet omkring forældrekompetencer og behandlingen af visse temaer.

Helens arbejde tager udgangspunkt i arbejdet med relationer og mentaliseringsevne samt supervision af psykoterapeutstuderende, behandlere indenfor familiearbejde og plejefamilier.

Helene har arbejdet med mange familier med symptomer hos børnene, mange skilsmissefamilier.  Helene arbejder med familier med psykiatriske diagnoser eller psykosociale problemstillinger hvor børnenes trivsel er truet. Formålet er undersøgelse af forældrekompetencer, udviklingsmuligheder og eventuelle støttebehov.

Grundig kendskab til børns normale udvikling og psykosomatiske symptomer på mistrivsel. Erfaring med personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser gennem arbejde med unge 14- 30 år.

Privat er Helene gift og mor til 3 børn.

Telefon: 72 14 55 00
Mail:  Helene@BSVApS.dk

Fotografen er på vej

* Cand.psych. ()

Profil: Denne psykolog har ikke mange års erfaring men har en særlig evne til netop at kunne indgå i en valid (grundig) vurdering af om indholdet af en undersøgelse har potentiale som grundlag for afgørelser. Derudover har psykologen undersøgelses erfaring, som gør at han har et fint blik på hvorvidt en test er passende eller ej, samt om tolkningen er relevant.

Psykologen har ligeledes været særligt undervist i forhold til friholdelse af børnene, sådan at han aktivt kan rådgive og konstruere passende sprog til netop dit barn og dets situation.

Derudover har psykologen både undervisnings erfaring og stor passion for at deltage i den nødvendige forandring på børne/familieområdet i Danmark.


Vi ved ikke alt så, derfor benytter vi os af en lang række specialister som har de helt “rigtige” kompetencer som vi i givet fald ikke måtte have.

Vi har et stort netværk af specialister tilknyttet Børn som Våben.

Du skal derfor ikke holde dig tilbage med at benytte – bruge os, selv om du ikke lige kan se at vi kan hjælpe dig i den givne situation – kontakt os NU!