Børnesagkyndigundersøgelse


Også kaldet en Paragraf 50 – undersøgelse – hvis det er en kommunal medarbejder der laver den.

Hvis vi laver den, er det en Børnesagkyndigundersøgelse

Hvad og hvornår udarbejdes den?

Når Familieafdelingen modtager oplysninger, der peger på et barn i mistrivsel – og at et barn/ung har brug for særlig støtte efter Servicelovens § 52, så har kommunen pligt til at undersøge barnet/den unges forhold.

Undersøgelsen betegnes som en børnefaglig undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, som er fyldt 15 år.
Såfremt kommunen finder det nødvendigt, kan den udarbejdes uden samtykke.

Undersøgelsen skal gennemføres skånsomt og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Kommunalbestyrelsens undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal omfatte:

  • Udvikling og adfærd

  • Familieforhold

  • Skoleforhold

  • Sundhedsforhold

  • Fritidsforhold og venskaber

  • Andre relevante forhold


Når der er truffet afgørelse om at der skal udarbejdes en undersøgelse, skal den laves indenfor 4 måneder. Beslutning kan ankes – Ankestyrelsen.

En §50 undersøgelse bruges af Familieafdelingen til at analysere og vurdere det enkelte barns behov for støtte.

Der holdes flere samtaler med jer som forældre, og der holdes samtale med jeres barn – afhængigt af barnets alder og modenhed, indhentes der udtalelse fra f.eks. Skole, Institution, Sundhedsplejerske, læge og andre relevante instanser.

Børn som Våben” hjælper gerne på den måde at vi deltager i den upartiske undersøgelse af forholdene (FKU) og i undersøgelsen sikrer fokus på udviklingsmuligheder. k

Vi deltage gerne i samtalerne med kommunen og anbefaler at du sikrer at undersøgelsen gennemgås med dig. Hvis der er en §55 støtteperson tilknyttet anbefaler vi anvendelse af denne, eller støtter vi gerne op omkring vores gennemgang af egne undersøgelser.

Vi kan således ikke være en part i sagen, når vi går ind i sagen på dit barns betingelser – det er barnets behov der skal være afgørende. 

Serviceloven § 52

Børn og/eller unge undersøgelse